dance

Последният залез / The Last Sunset

Immersive Dance Performance

  public event

FREE

Event Details

dance

*ENGLISH BELOW*

“Последният залез” е танцово-театрален имърсив (immersive – потапящ) спектакъл с режисьори Коста Каракашян, Антония Георгиева (Studio Karakashyan, България) и Carlos Aller (Frantics Dance Company, Германия), чиято премиера ще бъде през май в рамките на официалната програма на 25-ото издание на Габровското биенале на хумора и сатирата с тема “Икономия на средствата”, в партньорство с Музей “Дом на хумора и сатирата”, „Грийнпийс“ – България, Екологично сдружение “За Земята”, Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово, Гьоте-институт България, Регионален център за съвременни изкуства “Топлоцентрала” и Plentix.

Представленията на 18, 19 и 21 май ще се състоят на открито из пространствата на Регионалното депо за неотпасни отпадъци - Габрово, което се намира на 10 минути с транспорт от центъра на града. Артистите ще преведат публиката през различните пространства на Депото по залез слънце, като освен визуалното, сетивното преживяване ще бъде водещо, потапяйки всички в едно дистопично бъдеще, в което не сме се обърнали към устойчиви източници на енергия навреме. Като наши зрители, моля имайте готовност да се движите и да гледате изпълнението на крак.

Темата за отрицателното влияние на изкопаемите горива и експлоатацията им ще бъде представена чрез дистопичен портрет на бъдеще без устойчива енергия, но и с всичките негативни ефекти върху въздуха и човешкото здраве, които вече са реалност в България.

Идеята, обединяваща екологията и танца, произлиза от работата на Коста Каракашян и Ангел Бондов („Грийнпийс“ – България) по време на уъркшоп за артисти и еколози, организиран от Музей “Дом на хумора и сатирата” в Габрово.

“Последният залез” е ко-продукция с Гьоте-институт по механизма на Международния копродукционен фонд и се реализира с подкрепата на Национален фонд “Култура” по програма “Социално ангажирани изкуства” и Регионален център за съвременни изкуства “Топлоцентрала”.

Компаниите за изкопаеми горива използват рекламата и спонсорството, за да представят дейността си в благоприятна светлина, докато всъщност продължат да работят постарому с разрушителен ефект за хората, околната среда и климата. Те използват рекламни трикове, които представят изкопаемите горива като „чисти“ и безопасни за здравето ни, като прикриват факта, че именно те допринасят за задълбочаването на климатичната криза.

Проектът “Последният залез” застава зад кампанията на „Грийнпийс“ за забрана на рекламите и спонсорството от компаниите за изкопаеми горива. Целта е до октомври тази година да съберем един милион подписа на граждани от Европейския съюз, като за България необходимият брой подписи е 12 000. Тази подкрепа ще задължи Европейската комисия да разгледа законодателното предложение да забраним рекламите и спонсорството от компании за изкопаеми горива, подобно на забраната за реклама на цигари заради вредните им ефекти върху здравето.

Подрепете кампанията тук: act.gp/ban-fossil-f....

Творчески екип:

Режисьори: Антония Георгиева, Коста Каракашян, Карлос Айер;
Изпълнителен продуцент: Деляна Ангелова;
Хореографи: Коста Каракашян & Карлос Айер;
Драматург: Антония Георгиева;
Танцови артисти: Александър Цеков, Искра Дукова, Искра Даскалова, Кръстьо Методиев, Александра Тальокова, Сюзън Георгиева, Биляна Цолова, Селене Мартинез Жирон, Карлос Айер;
Творчески консултант: Диего де ла Роса;
Сценограф: Борис Далчев;
Костюми: Пола Попова;
Композитор и звуков инженер: Георги Атанасов;
Фотограф и оператор: Борис Урумов;
ПР & Маркетинг: Тодор Бърганов;
Графичен дизайн: Хасан Халилов;
Консултанти - Грийнпийс: Ангел Бондов, Габриела Петкова, Меглена Антонова, Десислава Микова, Божидар Николов;

ENGLISH

​​The Last Sunset is an immersive dance-theatre performance directed by Kosta Karakashyan, Antonia Georgieva (Studio Karakashyan, Bulgaria) and Carlos Aller (Frantics Dance Company, Germany), which will premiere in May within the official program of the 25th edition of the Gabrovo Biennial of Humour and Satire with the theme "Economy of Means", in partnership with the Museum House of Humor and Satire, Greenpeace Bulgaria, Environmental Association "For the Earth", the Regional Landfill for Non-Hazardous Waste in Gabrovo, Goethe-Institut Bulgaria, Regional Centre for Contemporary Arts "Topocentrala" and Plentix.

The performances on the 18, 19 and 21 of May will take place outdoors in the spaces of the Gabrovo Regional Landfill, which is located 10 minutes by car from the city centre. The artists will take the audience through the different spaces of the Landfill at sunset, and in addition to the visual, the immersive experience will transport the audience into a dystopian future where we did not turn to sustainable energy in time. As our audience, please be prepared to walk and watch the performance on foot.

The topic of the negative impact of fossil fuels and their exploitation will be presented through a dystopian portrayal of a future without sustainable energy, but with all the negative effects on air and human health that are already a reality in Bulgaria.

The idea merging ecology and dance comes from the work of Kosta Karakashyan and Angel Bondov (Greenpeace Bulgaria) during a workshop for artists and ecological organizations hosted by the House of Humour and Satire Museum in Gabrovo.

The Last Sunset is co-produced by Goethe-Institut under the International Coproduction Fund and is realized with the support of the National Culture Fund under the "Socially Engaged Arts" program and the Regional Center for Contemporary Arts "Topocentrala".

Fossil fuel companies use advertising and sponsorship to portray their activities in a favorable light, while in fact continuing to operate in the old way with devastating effects on people, the environment. They use advertising gimmicks that portray fossil fuels as 'clean' and safe for our health while hiding the fact that they are contributing to the worsening climate crisis.

The Last Sunset supports Greenpeace's campaign to ban advertising and sponsorship by fossil fuel companies. The goal is to collect one million signatures from citizens across the European Union by October this year, with 12 000 signatures needed from Bulgaria. This support will oblige the European Commission to consider a legislative proposal to ban advertising and sponsorship by fossil fuel companies, similar to the ban on cigarette advertising because of its harmful effects on health.

Support the campaign here: act.gp/ban-fossil-f....

Directors: Antonia Georgieva, Kosta Karakashyan, Carlos Manuel Aller;
Executive Producer: Delyana Angelova;
Choreography: Kosta Karakashyan & Carlos Aller;
Dramaturgy: Antonia Georgieva;
Dancers: Alexander Tsekoff, Iskra Dukova, Iskra Daskalova, Krastyo Metodiev, Aleksandra Talyokova, Suzan Georgieva, Bilyana Tsolova, Selene Martinez Giron, Carlos Manuel Aller;
Creative Consultant: Diego de la Rosa;
Set Designer: Boris Daltchev;
Costume Designer: Pola Popova;
Composer and Sound Engineer: Georgi Atanassov;
Photographer and Videographer: Boris Urumov;
PR & Marketing: Todor Barganov;
Graphic Designer: Hasan Halilov;
Ecology Experts: Angel Bondov, Gabriela Petkova, Meglena Antonova, Desislava Mikova, Bojidar Nikolov, (Greenpeace Bulgaria);
Supported by: Goethe-Institut, International Coproduction Fund, National Culture Fund of Bulgaria (Socially Engaged Art)
Partners: Greenpeace Bulgaria, Environmental Association “For the Earth”, Regional Landfill for Non-Hazardous Waste - Gabrovo, House of Humor and Satire Museum - Gabrovo, 25th Gabrovo Biennial of Humour and Satire in Art, Plentix

Refunds

Please contact the organizer for more information

Keywords
Регионално Депо за Отпадъци, Гръблевци, Габрово, България
Host
Studio Karakashyan

Студио Каракашян е мултидисциплинарна продуцентска компания, специализирана в областта на танца, киното и развиването на артисти, която оставя отпечатък върху културата ни чрез силата на движението. Студиото обхваща екип от артисти и новатори, работещи в международен план в различни дисциплини, и се фокусира върху режисирането и продуцирането на проекти с акцент върху движението и разказването на силни социални истории. Освен създаването на оригинално съдържание, студиото цели и да създава възможности и обучения за следващото поколение артисти в България да реализират успешно кариерите си. Водейки семинари за развитие на артисти, двамата създатели се стремят да дадат значим принос към тяхната творческа практика и да изградят по-устойчиви условия за младите артисти в България.

Follow