онлайн събитие

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРОГРАМА „ИРИС“

Получете отговори на всички въпроси, свързани с вашата кандидатура

  public event

Event Details

онлайн събитие

ФРГИ организира информационна среща, свързана с
програма „ИРИС“.
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ организира онлайн
информационна среща за програма „ИРИС“ за да представи идеята на програмата,
както и да отговoри на всички възникнали въпроси от страна на потенциалните
кандидати. Срещата ще се проведе на 30-ти юни от 15 часа, с продължителност 1 час
и ще се осъществи през българската платформа за организиране на събития, EVEDO.
Защо тази среща е важна?
Пандемията от COVID-19 постави сериозни предизвикателства пред България в
областта на здравеопазването и икономиката. Има реална опасност кризата да се
завърне и дори да задълбочи още повече положението на най-уязвимите групи в
обществото.
Официалната статистика показва, че 84 000 български граждани са останали без
работа, регистрирани в бюрата по труда. Значим е и броят на хората в неплатен отпуск,
самоосигуряващи се или собственици на микро бизнеси, които в момента са в
затруднено положение.
В допълнение към вече съществуващя висок ръст на бедност в страната, сравнен с
останалите страни - членки на Европейския съюз, кризата постави големи групи от деца
и техните родители в тежки условия за живот. Тези семейства имат нужда от помощ, за
да преодолеят тежкия момент.
Каква е целта на програмата?
Програма „ИРИС“ има за цел да подкрепя такива семейства и да намали риска от
раздяла на деца и родители, като осигури средства за покриване на основните им
нужди.
Кой може да участва?
Програмата ще финансира граждански организации и граждански групи, които
предоставят помощ на нуждаещите се семейства в цялата страна. Програмата е
насочена именно към тези организации, защото те познават семействата, знаят
проблемите и нуждите и са на местата, където живеят семействата в нужда.
Как да се включите?
Регистрирайте се сега, като заявите вашите безплатни билети през платформата на Еведо.

When

June 30, 2020 to June 30, 2020
15:00 to 16:00

Refunds

Please contact the organizer for more information

Keywords
Sofia, Bulgaria
Host
Фондация „Работилница за граждански инициативи"

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. За нас тези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ние работим за местно развитие, както и за развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлагаме различни начини за осъществяване на тези идеи в България, съвместно с бизнес организации и индивидуални дарители. За да постигне своята мисия ФРГИ подкрепя: Сътрудничеството между неправителствени организации, местна власт и бизнес организации, тъй като вярваме, че съвместната работа в рамките на дадена географска общност за постигане на социална промяна, е най-доброто средство за поемане на отговорност за изграждане на общественото благосъстояние. Развитието на неправителствените организации, тъй като те играят важна роля в процеса на изграждане и развитие на гражданското общество. Развитието на филантропията, тъй като нито гражданското общество, нито неговите организации могат да съществуват без активната подкрепа на социално отговорни хора, корпорации или институции. Основните ценности, на които се гради нашата работа са: Участие; Общностите имат свои ресурси; Отвореност за диалог; Зачитане на различията; Отговорно отношение към влаганите средства; Прозрачност и отчетност. Работата на ФРГИ има своето място в процеса на развитие на българското общество в дългосрочен план. Инициативите, които разработваме и подкрепяме възвръщат една забравена идея – идеята, че индивидуалната отговорност, доверие, грижа и филантропия са от съществена важност за живота в едно свободно и демократично общество. След 15 години работа, ФРГИ постигна значими резултати в тази посока. Количествените измерения на някои от тях са: Подкрепени 1 186 проекта на граждански групи и организации, в областта на местното развитие; Привлечени и инвестирани над 8 милиона лева в развитието на България; Над 2,5 милион лева допълнително мобилизирани от различни местни общности и инвестирани в местното развитие в резултат на активната подкрепа на ФРГИ. Повишен капацитета на над 10 000 човека представители на 1 576 организации от цялата страна и така съществено подобрена тяхната работа в резултат на предоставените от нас обучения; Над 20 000 публикации в местни и национални медии и над 1 000 репортажа и интервюта в електронни медии за ФРГИ и финансирани от Работилницата проекти и организации – доказателство за интереса на четвъртата власт към организацията, подхода на работата и постигнатите резултати. Всички финансирания, отпуснати от ФРГИ, се допълват от набрани средства от местните общности и по този начин се прекъсва кръгът на зависимост от чуждестранна финансова помощ и стимулира процеса на изграждане на местна филантропия. В процеса на отпускане на финансирането ФРГИ винаги има отговорно отношение към влаганите средства, като съблюдава наличието на прозрачност и отчетност.

Follow