art

“Паметта ми е кратка и бих могъл да те забравя”

Енибар - роден да дава, приема и пази.

  public event

FREE

0 others are going! See all
Are you going? RSVP now

Event Details

art

Какво?
Изложба: “Паметта ми е кратка и бих могъл да те забравя”
Енибар - роден да дава, приема и пази.

Къде?
MOVE.BG - цялото пространство

Кога?
Откриване: 3-ти май 2022, 18:30ч.
Изложбата ще можете да разгледате всеки работен ден от 09:00 до 18:00 до 3 юни.

“...нищо се превръща в нещо и обратно. Асоциация на възприятието, че ходим по рибени люспи, докато разберем, че газим сърца. Нищо говори със себе си. Две пилета не могат да разделят купчинка с пясък. Цвете се появява от само себе си. Един реди лейки в лейкопласт. Това, което се качва горе, слиза долу и обратно. Звук се превръща в купчина с думи за да може да напълни писмо. Нещо, което слиза долу разбира, че може да не се качи горе по своя воля. Споделено виждане, че когато се извъртиш и се повториш си същия…”


За автора:
Венцислав Вълев (Queller4)
Роден 1979 г. в град София. Завършва профилираната гимназия за изобразителни изкуства Проф. Николай Райнов, а след това изучава визуални изкуства и сценография в НБУ. През изминалите 18 години работи като графичен и уеб UI&UX дизайнер за различни компании в България и по света. Съосновател и творчески директор на студио KARADIME.

Решенията на MOVE.BG за България, програма “Култура”
Ние в MOVE.bg изследваме икономическия и социален потенциал на културния сектор в България. Търсим и представяме иновативните практики от страната и света в областта на културата и изкуствата. Говорим с носителите на промяната в сектора, разпространяваме добри практики и обединяваме културната общност за диалог и общо действие. Ако и ти се чувстваш част от тази тема, пиши ни.

ЕN bellow:

Exhibition:
“Мy memory is short and I might forget you.”
Enibar - born to give, accept and protect.


“…nothing becomes something and vice versa. Association of the perception that we walk on fish scales until we realize that we trample hearts. Nothing talks to itself. Two chickens can't share a pile of sand. A flower appears by itself. Somebody spreads lines of watering cans in adhesive tape. What goes up comes down and back. Sound becomes a pile of words so it can fill a letter. Something that goes down understands that it may not go up of its own will. A shared view that when you turn around and repeat yourself, you are the same…”


About the author:
Ventsislav Valev (Queller4)
Born in 1979 in the city of Sofia. He graduated from the specialized high school for fine arts Prof. Nikolay Raynov, and then studied visual arts and scenography at NBU. For the past 18 years he has been working as a graphic and web UI&UX designer for various companies in Bulgaria and around the world. Co-founder and creative director of KARADIME studio.

MOVE.BG solutions for Bulgaria, Culture program.
We at MOVE.bg study the economic and social potential of the cultural sector in Bulgaria. We seek and present innovative practices from the country and the world in the field of culture and arts. We talk to the bearers of change in the sector, disseminate good practices and unite the cultural community for dialogue and join action. If you feel part of this topic, contact us.

Refunds

Please contact the organizer for more information

Keywords

Club by MOVE.BG - coworking and office, ulitsa "Serdika", Sofia, Bulgaria
Host
Club by MOVE.BG

MOVE.BG е общност на смелите и креативни хора. Наричаме се муувъри, защото днес променяме установените норми и бизнес модели и вярваме в мисията, че заедно градим нашето утре. Обединяват ни общи ценности, страст да създаваме и никога да не се отказваме да вървим по неотъпкани пътеки, за да откриваме новото и утвърждаваме идеите за бъдещето

Follow