Event Details

#sustainability

На 28 септември ще говорим с дипломати, представители на правителството, предприемачи, учени и природозащитници за подготовката на България за един от ключовите международни форуми тази година - срещата за климата COP 26.

През последните години сме свидетели на зачестили по сила и последствия климатични аномалии в България, в Европа и света - проливни дъждове и наводнения, безводие и суша, горски пожари, необичайно продължителни горещини. Климатичната криза вече не е бъдеща прогноза, а реалност, която засяга живота на всеки един от нас.

Подготвени ли сме като общество, държава и международна общност да се справим с промените в климата и загубата на биоразнообразието?

За решенията и добрите практики ще говорим на 28 септември на специалната конференция “Пътят към COP 26: Изборът на България”, която MOVE.BG организира заедно с посолствата на Великобритания и Италия в България. Инициативата е посветена на подготовката на страната ни за Конференцията на ООН за климата COP 26 в края на октомври, чийто домакин е Великобритания в партньорство с Италия. На форума в Глазгоу всяка държава трябва да представи своята национална стратегия за справяне с промените в климата спрямо целите на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне.

Как страната ни се подготвя за COP 26 и каква позиция ще представим? Защо форумът в Глазгоу е шанс за България, Европа и света?

Очакваме ви на 28 септември на конференцията “Пътят към COP 26: Изборът на България”, която ще срещне водещи български и международни експерти, управленци, приридозащитници и дипломати. Заедно с тях ще обсъдим предизвикателствата пред България и какви възможности открива международният форум във Великобритания.

Ще ви запознаем и с възможните решения по четирите основни теми на COP 26:
Ограничаване на промените в климата за постигане на нулеви нива на вредните емисии и глобално затопляне в рамките на 1.5 °C
Адаптиране към климатичните промени с цел защита на хората и природата
Мобилизиране на финансови средства за зелен преход и за стимулиране на устойчивите инвестиции
Стимулиране на сътрудничеството като път за изход от климатичната криза

Конференцията “Пътят към COP 26: Изборът на България” ще се излъчва онлайн в каналите на MOVE.BG във Facebook и YouTube, като всеки един от вас ще може да участва с коментари и въпроси.

Започваме в 10:30 часа на 28 септември. Регистрирайте се тук.

Модератор на конференцията: Ирина Недева, председател на Асоциацията на европейските журналисти-България, и журналист в БНР.

Програма:
10:30-10:40 "Пътят към COP 26: време е за действие" - встъпителни думи от:
👉 Негово превъзходителство Роб Диксън, посланик на Великобритания в България
👉 Нейно превъзходителство Джузепина Дзара, посланик на Италия в България
👉 Саша Безуханова, основател на MOVE.BG

10:40-11:15 "Пътят към COP 26: заедно можем повече" -5Х7 вдъхновяващи представяния на експертите

👉 Мисия “COP 26” - Дейвид Моран, регионален посланик на COP 26 за Европа, Централна Азия, Турция и Иран
👉 Мисия “Адаптиране” - Любомила Йорданова, основател на иновативния стартъп Plan A
👉 Мисия “Енергиен преход” - Микеле де Нигрис, директор “Устойчиви практики и енергийни източници” в италианската енергийна компания RSE.
👉 Мисия “Устойчиви финанси” - Христина Пендичева, ръководител на подгрупа “Устойчиви финанси”, МФ
👉 Мисия “Биоразнообразие” - Веселина Кавръкова, изпълнителен директор на WWF България

11:15-12:05 “Пътят към COP 26: изборът на България” - кръгла маса

👉 Атанас Пеканов, вицепремиер
👉 Боряна Каменова, директор на дирекция "Политика по изменение на климата", МОСВ
👉 Доц.д-р Косьо Стойчев, преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски”
👉 Димитър Енчев, управляващ партньор във фонда за инвестиране в зелени проекти PostScriptum Ventures
👉 Доц.Хюсеин Йеменджиев, преподавател в Бургаския университет, основател на иновативния стартъп за умно управление на водите ENOVA H2O

12:05-12:20 "Пътят към COP 26: имате думата" - Q&A сесия

12:20-12:30 Заключителни думи от Саша Безуханова, основател на MOVE.BG

Очакваме ви на 28 септември от 10:30 часа онлайн. Регистрирайте се за събитието.

Борбата с климатичните промени и загубата на биоразнообразието са процеси, в които действията на всеки един от нас имат значение.

Бъди част от пътя към нашето устойчиво бъдеще!
---------------------------------------------
On September 28, we will talk with diplomats, government officials, entrepreneurs, scientists, and environmentalists about Bulgaria's preparations for one of the key international forums this year - the UN Climate Summit COP 26.

In recent years, we have witnessed more frequent in intensity and consequences climate anomalies in Bulgaria, Europe, and the world - torrential rains and floods, drought and water scarcity, forest fires, unusually prolonged heatwaves. The climate crisis is no longer a future forecast, but a reality that affects the lives of each of us.

Are we prepared as a society, a country, and an international community to tackle climate change and biodiversity loss?

We will talk about the solutions and good examples on September 28 at the special conference The Road to COP 26: The Choice of Bulgaria, which MOVE.BG organiяes together with the Embassy of the United Kingdom in Bulgaria and the Embassy of Italy in Bulgaria. The initiative is dedicated to the preparation of our country for the UN Climate Conference COP 26 at the end of October, hosted by the United Kingdom in partnership with Italy. During the forum in Glasgow, each country should present its national strategy for tackling climate change in relation to the objectives of the Paris Agreement to limit global warming.

How is our country preparing for COP 26 and what position will we present? Why is the Glasgow forum a chance for Bulgaria, Europe, and the world?

We are inviting you to the conference The Road to COP 26: The Choice of Bulgaria, which will meet leading Bulgarian and international experts, governmental officials, environmentalists, and diplomats. Together with them, we will discuss the challenges Bulgaria faces and what opportunities the international forum in the UK creates.

We will also present good examples on the four main topics of COP 26:
Securing global net-zero emissions by mid-century and keep 1.5 degrees within reach
Encouraging climate adaptation to protect communities and natural habitats
Mobilising finance for a green transition and sustainable investments
Stimulating global cooperation

The conference The Road to COP 26: The Choice of Bulgaria will be broadcasted online on the MOVE.BG on Facebook and YouTube channels and each of you will be able to participate with comments and questions. We start at 10:30 a.m. on September 28th. Register here.

Moderator of the conference: Irina Nedeva, Chairwoman of the Association of European Journalists-Bulgaria, and Journalists at Bulgarian National Radio (BNR).
Agenda
10:30-10:40 The Road to COP 26: Time for Action - welcome speech

👉 Rob Dixon, Ambassador of the United Kingdom to Bulgaria
👉 Giuseppina Zarra, Ambassador of Italy to Bulgaria
👉 Sasha Bezuhanova, Founder of MOVE.BG.

10:40-11:15 The Road to COP 26: Together We Can Do More - 5X7 keynote expert presentations

👉 Mission COP 26 - an expert from the UK government
👉 Mission Climate Adaptation - Lubomila Yordanova, Founder of the greentech startup Plan A
👉 Mission Energy Transition - Mr. Michele de Nigris, Director Sustainability and Energy Sources at RSE SpA
👉 Mission Sustainable Finance - Head of the subgroup "Sustainable Finance", Ministry of Finance
👉 Mission Biodiversity - Vesselina Kavrakova - Country Manager of WWF Bulgaria

11:15-12:05 The Road to COP 26: The Choice of Bulgaria - expert roundtable
👉 Atanas Pekanov, Deputy Prime Minister
👉 Boryana Kamenova, Head of Climate Change Policy Department at Ministry of Environment and Waters
👉 Kosyo Stoychev - Associate Professor, Ph.D., Sofia University
👉 Dimitar Enchev - Managing Partner at Postscriptum Ventures, a fund for sustainable investments
👉 Hussein Yemendzhiev - Associate Professor, Ph.D., Burgas University, founder of Burgas-based startup ENOVA H20 - a project that develops a smart water quality monitoring system

12:05-12:20 The Road to COP 26: Have You Say - Q&A session with comments from the audience

12:20-12:30 Closing remarks by Sasha Bezuhanova, Founder of MOVE.BG

Join us on September 28th at 10:30 AM. The Conference will be in the Bulgarian language.

Fighting climate change and biodiversity loss are processes in which the actions of each of us matter.

Be part of the road to our sustainable future!

When

September 28, 2021 to September 28, 2021
10:30 to 12:30

Refunds

Please contact the organizer for more information

Keywords

Sofia, Bulgaria
Host
MOVE.BG

Ние сме платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.

Follow